Conciencia sociolingüística y uso en Viana del Bollo (Orense)

Tipología: 
Actas de congreso
Título del volumen: 
Actas del VIII Congreso Nacional de Lingüística Aplicada (Vigo, 2, 3 y 4 de mayo de 1990)
Editores del volumen: 
Losada Durán, José Ramón; Mansilla García, Matilde
Localidad: 
[s.l.]
Editorial: 
Asociación Española de Lingüística Aplicada
Año: 
1992
Páginas: 
681-700
ISBN: 
84-604-2518-5
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Despois dunha mínima contextualización xeográfica, socieconómica e sociolingüística de Viana do Bolo (OU), ofrécense os datos dos 14 informantes enquisados (8 homes e 6 mulleres, que habitan no núcleo urbano do concello e corresponden ao 0'7% dos seus habitantes). A enquisa consta de 28 preguntas (as sete primeiras son persoais e as restantes tratan de obter datos sobre actitudes, usos e competencias lingüísticas) e en 13 casos as respostas foron gravadas en agosto de 1989. A seguir, faise unha análise sociolingüística da situación á luz dos datos apuntados, atribuíndo a alta porcentaxe de falantes de castelán á proximidade con Zamora e León, aos matrimonios mixtos, á emigración e ao "carácter de marcador de estatus socioeconómico alto que ha tenido el Castellano aquí, así como su imposición hasta hace poco en la Escuela, y por parte de la Administración y de la Iglesia" (p. 392). A 1ª ed. só ofrece os datos numéricos resumidos en táboas, mentres que a nova ed. aumentada precisa as distintas respostas dadas a cada pregunta. Na 1ª ed. tamén se inclúe unha breve descrición das características diatópicas (p. 694-697) e das interferencias do galego no castelán e viceversa (p. 697) observadas nos informantes; estes datos non foron incluídos na nova ed. Finaliza cunha apoloxía do "bilingüismo total" como mellor futuro lingüístico, "[e]s decir, que todos los gallegos sean capaces de expresarse con la misma comodidad en Castellano y en Gallego y que ambas lenguas sean de uso normal en todos los ámbitos" (p. 394).

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23