Os tipos de xugo e os seus nomes no territorio de fala galega

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
Boletín da Real Academia Galega
Año: 
2004
Número: 
365
Páginas: 
135-169
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Segundo o autor, "[o] xugo, como apeiro indispensable tanto na súa utilización co carro para todo tipo de transporte, coma con outros apeiros de labranza, é coñecido en todo o territorio de fala galega. Do xugo utilizado para xunguir dúas vacas para tirar polo carro coñécense en Galicia tres tipos diferentes, que presentan unha distribución xeográfica complementaria, se ben hai zonas de transición nas que coexisten dous ou mesmo os tres tipos. A distribución das áreas ocupadas por cada un destes tipos foi establecida por Xoaquín Lorenzo nun traballo publicado no ano 1967 ["Distribución dos xugos na Galiza"], e unha das finalidades principais desta achega é precisamente a de delimitar con maior precisión estas áreas. A outra cuestión á que procuramos dar resposta ao longo destas páxinas foi a dos nomes que recibe o xugo en toda Galicia, localizando o territorio ocupado por cada unha das denominacións, e tratando de afrontar algúns dos problemas de tipo lingüístico, de carácter etimolóxico e dialectal, que estes nomes presentan" (p. 155-156). O estudo ofrece detalladas observacións fonéticas sobre a pronuncia dos nomes recollidos. Os datos lingüísticos en que se basea proceden dos cuestionarios do 'Atlas Lingüístico Galego' e outras enquisas realizadas polo autor, memorias de licenciatura e teses de doutoramento sobre falas de diversos puntos do territorio galego, estudos lexicográficos e etnográficos e dicionarios.

ÍNDICE: 1. Procedencia dos datos ǀ 2. Tipos de xugo ǀ 3. Distribución dos xugos ǀ 4. Denominación xenérica do xugo ǀ 4.1. A voz "xugo" ǀ 4.1.1. Realizacións fonéticas de "xugo" ǀ 4.1.2. Algúns problemas fonéticos destas realizacións ǀ 4.2. A voz "canga" ǀ 5. Designacións do xugo tipo "A" ǀ 6. Designacións do xugo tipo "B" ǀ 7. Designacións do xugo tipo "C" ǀ 7. Conclusións ǀ Bibliografía ǀ Notas ǀ [Mapas].

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:27