Historia e toponimia do Val do Río Ellas

Typology: 
Book Chapter
Book title: 
(Dis)cursos da escrita: Estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza
Book editors: 
Álvarez, Rosario; Santamarina, Antón
Locality: 
A Coruña
Publisher: 
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Year: 
2004
Pages: 
81-99
ISBN: 
84-95892-24-3
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Repasa a historia do val do río Ellas (noroeste de Cáceres) para analizar as súas repercusións desde o punto de vista lingüístico. A repoboación levada a cabo no séc. XIII con xentes de orixe galega deu lugar á presenza de topónimos e antropónimos galegos ou do leonés occidental, documentados desde a Idade Media, tales como 'Penna de Sequeuros, montem Malladas, montem Tinallas, Trebello, Bovadela, Cabrelas, Linnares, Bouza, Sexolo, Seyxu, Payo, Santa Olalla' ou etnotopónimos como 'Gallegos de Huebra, Gallegos, Galegas'. No referente á toponimia actual do val sinálase que "o pobo usa os nomes dos lugares en valego, no 'galego' de alí, mentres que a oficialidade, adapta, transforma, deturpa e acastrapa os topónimos populares nun pretendido castelán" (p. 91); exemplos de topónimos de orixe galega son, entre outros, os de 'Centieiras, Os Ameais, Fonti Cerdeira, Canchal dos Coellos'. Finalmente céntrase na orixe dos nomes das tres entidades de poboación do val ('San Martiño de Trebello, Valverde do Fresno, As Ellas') e o seu recoñecemento como forma oficial, solicitando que se legalicen "sen ambigüidades, as formas toponímicas autóctonas e auténticas" (p. 95). | Índice: 1. A chegada dos galegos ó Val do Ellas, na Estremadura ou Transerra | 2. A toponimia e as orixes dos colonos da Transerra | 2.1. Toponimia da reconquista | 2.2. A toponimia do Val do Río Ellas | 2.3. O estudio e fixación previos á oficialización.

Reviews: 

Navaza, Gonzalo, Rivista Italiana di Onomastica, XIII (1), 2007, pp. 249-250.

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:24