Aproximación sincrónica e diacrónica ó estudio das sibilantes galegas

Director: 
Manuel González González
Typology: 
Dissertation
University: 
Universidade de Santiago de Compostela
Year of completion: 
1994
Pages: 
354
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estudo que pretende rebater unha serie de tópicos da filoloxía tradicional sobre os fonemas sibilantes do galego e, por extensión, dos romances ibéricos veciños (portugués, asturleonés e castelán). Deixando a un lado os problemas de paleografía que suscitan os textos medievais, o autor conclúe que -sen desbotar a hipótese tradicional da existencia dun único sistema primitivo de sibilantes- no galego medieval deberon coexistir en distribución diatópica dous sistemas: o maioritario, que ocuparía o norte, centro e oeste do territorio galego actual e carecería dos fonemas sibilantes sonoros, debido á influencia dun substrato cántabro-pirenaico, e o minoritario, que se extendería polo sur, sueste e leste e posuiría os correlatos sonoros.

Remarks: 

Tesis doctoral.

Language: 
Geographic area: 
Keywords: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:23