Passar para o conteúdo principal

Passau, presenti i futuru da Fala

Tipología
Artigo de revista
Título da revista

Limite: Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía

Ano
2019
Volumen
13
Número
2
Sinopse do conteúdo

[Resumen extraído de la fuente original]

O presenti artículu expón o panorama sociolingüísticu da Fala. Pa issu, o traballu ha síu dividíu en tres seccións correspondentis au passau, presenti i futuru. Na primeira parti se fai unha revisión da literatura alreor das obras máis relevantis. A continuación, é mostrau o estau actual desta modalidai linguística a partir dos resultaus dunha encosta sobre usus i actitudis feita a alumnus de secundaria; xuntu a estis datus se analiza o processu de castellanización. Pa terminar, son tratás algunhas cuestións de planificación lingüística i normativización. Con esti recorríu se vai a obsevar comu, a pesar de que o númeru de falantis é mui altu, a penetración da lingua tectu elimina paulatinameni o léxicu autóctonu, por esta razón, se facin necessarias medías que garanticin a súa protección. Palabras clavi: Fala – usus – actitudis – protección lingüística.

This article has as its goal to lay open an outlook of the sociolinguistic landscape of Fala. Thus, this work is divided into three sections corresponding respectively to the past, present and future. In the first part, a literature review is carried out around the most relevant works. The next step deals with the current state of this linguistic modality based upon the results of a range of common uses and attitudes to high school students. In addition to these data, the process of ‘Spanishization’ is analyzed. To conclude, some issues of language planning and its normalization are discussed. In so doing, and despite the fact that the number of speakers is rather high, the penetration of the reference language gradually tends to eliminate the native lexicon, it is expected that specific measures will be adopted since they appear as fundamental to guarantee its protection. Keywords: Fala – uses – attitudes – linguistic protection.

Linguagem
Última modificação
2020-07-12 23:49