Despalatalización, palatalización e ceceo no subsistema de sibilantes da fala do Val Miñor

Tipología: 
Actas de congreso
Título del volumen: 
Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas (Universidade de Santiago de Compostela, 1989): VI. Sección VI: Galego
Localidad: 
A Coruña
Editorial: 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa
Año: 
1994
Páginas: 
197-205
ISBN: 
84-87819-21-4
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

O autor establece a evolución do sistema de sibilantes desde o galego medieval ao moderno e describe a organización que presentan nas falas do Val Miñor (PO), onde detecta un sistema xeral de sibilantes e tres subsistemas que coexisten e se interfiren segundo as idades. O sistema xeral do Val Miñor presenta, en posición prenuclear, dous fonemas (o fricativo palatal xordo, que pode sufrir despalatalización, e o fricativo alveolar sonoro), en posición prenuclear intervocálica, un fonema fricativo alveolar sonoro (que pode enxordecer, chegando a rexistrarse ceceo), e, en posición posnuclear, un fonema apicoalveolar sonoro (que pode presentar realizacións palatalizadas, aspiradas ou con rotacismo). Os subsistemas detectados responden á combinación das posibilidades ofrecidas polo sistema xeral.

Notas: 

Reeditado en Revista de Estudios Miñoranos, n.º 1, 2001, pp. 101-108.

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23