(Des-)continuidade de léxico dialectal na fronteira galego-portuguesa

Tipología: 
Capítulo de libro
Título del libro: 
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Editores del libro: 
Sousa, Xulio; Negro Romero, Marta; Álvarez, Rosario
Localidad: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Consello da Cultura Galega
Año: 
2014
Páginas: 
171-200
ISBN: 
978-84-92923-60-1
Sinopsis de contenido: 

[Resumo procedente da fonte orixinal]

O obxectivo deste traballo é proporcionar unha aproximación ó estudo contrastivo do léxico dialectal galego e portugués [...]. Presentarei as principais fontes existentes dunha e doutra banda da raia para o exame do vocabulario dialectal, con maior énfase no lado portugués da fronteira, aquel co que estarán menos familiarizados, en principio, a maioría dos lectores deste texto. Exporei as potencialidades das fontes, as principais circunstancias que cómpre ter en conta á hora de traballar cos seus materiais e, dentro das limitacións ás que condiciona o espazo asignado, ofrecerei algunhas liñas de traballo posibles dentro desta área (p. 173).

ÍNDICE: 1. INTRODUCIÓN || 2. ATLAS E ENQUISAS LINGÜÍSTICAS DO DOMINIO PORTUGUÉS | 2.1. O Inquérito Linguístico Boléo (ILB) | 2.2. O Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) | 2.2.1. A cronoloxía dos materiais do ALPI | 2.2.2. Os perfís dos investigadores | 2.2.3. A densidade da rede de puntos do ALPI | 2.3. Atlas Linguístico-EtnográFIco de Portugal e da Galiza (ALEPG) || 3. FONTES GALEGAS E PORTUGUESAS PARA O ESTUDO DO LÉXICO DIALECTAL | 3.1. Monografías e teses de fala | 3.2. O Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués | 3.3. Enquisas dos estudantes de Lingüística Románica | 3.4. Tamén hai léxico dialectal no Facebook? | 3.5. Continuidade no léxico dialectal vs. continuidade no léxico estándar || 4. A (DES-)CONTINUIDADE TRANSFRONTEIRIZA NOS MATERIAIS DO ALGA E DO ALEPG || 5. CONCLUSIÓNS || REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Notas: 

Relatorio presentado no Simposio ILG 2013. Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Santiago de Compostela, 28 de novembro - 3 de decembro de 2013.

Reseñas: 

Andrés Díaz, Ramón de, Estudis Romànics, vol. 38, 2016, pp. 509-514 (http://revistes.iec.cat/index.php/ER/article/view/141132).

Domínguez Oroña, María Beatriz, Revista de Filología Románica, n.º 32 (1), 2015, pp. 174-176 (https://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/article/view/54703/49907).

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:22