Bayonne, en lengua vasca BaionaBayona de Galicia, en gallego también sin caída de -n- intervocálica, los topónimos Oña y la terminación -onna > - onne

Tipología: 
Capítulo de libro
Título del libro: 
Sobre toponimia del País Vasco norpirenaico: Observaciones en torno a la obra Toponymie Basque de Jean-Baptiste Orpustan
Localidad: 
Bilbao
Editorial: 
Universidad de Deusto
Año: 
1990
Páginas: 
39-54
ISBN: 
84-85918-65-7
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Inclúe o estudo do topónimo galego Baiona (PO), que o autor considera un semicultismo formado sobre o nome de persoa Baio ao que se lle engadiría o elemento -onna (que identifica co éuscaro ona«o bo»). Este mesmo nome de persoa aparecería tamén nos topónimos gal. Baio, Baión, Baiobre (onde se detecta, ademais, o elemento -bre < lat. BRIGA < ide. *BRGA), Baia e Santa Baia [T.A.G.].

Lengua: 
Área geográfica: 
Palabras clave: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23