Pasar al contenido principal

Bayonne, en lengua vasca BaionaBayona de Galicia, en gallego también sin caída de -n- intervocálica, los topónimos Oña y la terminación -onna > - onne

Tipología
Capítulo de libro
Título del libro

Sobre toponimia del País Vasco norpirenaico: Observaciones en torno a la obra Toponymie Basque de Jean-Baptiste Orpustan

Localidad
Bilbao
Editorial
Universidad de Deusto
Año
1990
Páginas
39-54
ISBN
84-85918-65-7
Sinopsis de contenido

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Inclúe o estudo do topónimo galego Baiona (PO), que o autor considera un semicultismo formado sobre o nome de persoa Baio ao que se lle engadiría o elemento -onna (que identifica co éuscaro ona«o bo»). Este mesmo nome de persoa aparecería tamén nos topónimos gal. Baio, Baión, Baiobre (onde se detecta, ademais, o elemento -bre < lat. BRIGA < ide. *BRGA), Baia e Santa Baia [T.A.G.].

Lengua
Área geográfica
Palabras clave
Última modificación
02/08/2019 - 14:23