Actualidade e vitalidade da lingua mirandesa

Autores

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega
Año: 
2016
Número: 
1
Páginas: 
145-164
ISBN: 
978-84-8158-719-7
Sinopsis de contenido: 

[Resumen extraído de la fuente original]

O mirandés é unha lingua pertencente ó grupo asturleonés, falada nalgunhas rexións da actual provincia de Trás-os-Montes (Miranda do Douro) en Portugal. O territorio lingüístico do dominio asturleonés amplíase en Portugal con tres dialectos: o do mirandés (incluíndo o subdialecto sendinés), o riodonorés e o guadramilés. Todos se falan en Miranda do Douro, en localidades próximas da fronteira con Zamora, que se situaban dentro do territorio histórico do Reino de León. Os textos recollidos en mirandés presentan trazos fonéticos, sintácticos e léxicos das diferentes linguas. O portugués é máis empregado polos mirandeses porque é considerado a lingua culta, de importancia. Deste xeito, o mirandés atópase nunha situación de perigo de desaparecer, xa que non é unha lingua plenamente oficial, malia gozar de certa visibilidade e recoñecemento. Pénsase que soamente a aplicación da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias poderá traer luz á lingua mirandesa. Palabras chave: Dialectoloxía, Oficialidade do mirandés, Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias.

Mirandés is a language belonging to the Astur-Leonese group, spoken in some regions of the province of Trás-os-Montes (Miranda do Douro) in Portugal. The Astur-Leonese linguistic domain expands in Portugal with three dialects: Mirandese (including Sendinés subdialect), the Ridonorés and Guadramilés. These varieties are all spoken in Miranda do Douro, in the closer areas of the border with Zamora, which were within the historical territory of the Kingdom of Leon. The texts in Mirandés have phonetic, syntactic and lexical features of different languages; Portuguese is the most used by Mirandeses because it is considered a cultural language, the one that is important. Even though Mirandese is nowadays a co-official language along with Portuguese and enjoys some visibility and recognition, there exists a real danger of disappearance. However, it is thought that the implementation of the European Charter for Regional or Minority Languages will bring more light to the Mirandese language. Keywords: Dialectology, Mirandese officialdom, European Charter for Regional and Minority languages.

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23