Variación geográfica de la realización de la /s/ implosiva en el extremeño

Autores

Lindfors, Emilia (Author)
Typology: 
Dissertation
University: 
University of Helsinki
Year of completion: 
2017
Pages: 
78
Synopsis: 

[Resumen extraído de la fuente original]

Tavunloppuisen /s/:n aspiraatio ja poisjättö on espanjan kielessä laajasti levinnyt ilmiö, jonka merkitys on kiistaton sekä kielen historian että dialektologian ja sosiolingvistiikan näkökulmasta. Tässä tutkielmassa perehdytään tavunloppuisen /s/:n heikentymiseen Extremaduran espanjassa, jossa ilmiö on yksi variantin tunnusomaisimmista piirteistä. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että /s/:n aspiroituminen on yleisempää sanan sisällä kuin sen lopussa ja että sen poisjättö ja reaalistuminen sibilanttina ovat yleisempiä sanan lopussa kuin sen sisällä. Toisaalta myös äänneympäristö vaikuttaa tavunloppuisen /s/:n allofonien esiintymisfrekvenssiin: aspiraatio on yleisintä ennen konsonanttia, ja sibilanssin säilyminen ja frikatiivin poisjättö on yleisempää ennen vokaalia ja taukoa kuin ennen konsonanttia. Niissä konteksteissa, joissa /s/:n poisjättö ja reaalistuminen sibilanttina ovat yleisimpiä, konservatiivisimmat variantit suosivat sibilanssin säilymistä kun taas innovatiivisimmissa varianteissa dominoi poisjättö. On myös ehdotettu, että tavunloppuisen /s/:n reaalistuminen sibilanttina olisi yleisempää pohjoisessa Extremadurassa kuin autonomian eteläosissa, ja vastaavasti sibilantin poisjättö olisi yleisempää etelässä kuin pohjoisessa. Kyseisen tutkimuksen tulokset ovat suuntaa-antavia, mutta kielivät kielellisen, pohjois-etelä -suuntaisen jatkumon olemassaolosta. Tutkielman tavoitteena on vahvistaa kyseisen jatkumon olemassaolo sekä selvittää, noudattaako Extremaduran espanjan tavunloppuinen /s/ aiemmissa tutkimuksissa määriteltyjä universaaleja tendenssejä. Tutkimusaineisto koostuu kolmestatoista sosiolingvistisestä haastattelusta, jotka ovat osa Madridin Universidad Autónomassa kerättyä Corpus Oral y Sonoro del Español Rural – korpusta ja joiden äänitteet ja ortografiset transkriptiot ovat saatavilla korpuksen omalla internetsivustolla. Haastatteluista etsitään esimerkkejä tavunloppuisesta sibilantista erilaisissa kielellisissä konteksteissa. Esimerkit transkriboidaan foneemisesti, minkä jälkeen käsitellyn aineiston pohjalta suoritetaan laskelmia tavunloppuisen /s/:n reaalistumisesta. Tutkimus osoittaa, että sibilanssin säilyminen on yleisempää Pohjois-Extremadurassa kuin sen eteläosissa ja että frikatiivin poisjättö on yleisempää etelässä kuin pohjoisessa. Lisäksi tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tavunloppuinen /s/ reaalistuu Extremaduran espanjassa pääosin aikaisemmissa tutkimuksissa määriteltyjen tendenssien mukaisesti. Näin ollen Pohjois-Extremaduran alueella tutkitut variantit voidaan luokitella konservatiivisiksi ja eteläisessä Extremadurassa analysoidut variantit innovatiivisiksi varianteiksi.

Remarks: 

Master's thesis.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:28