Os actuais subsistemas de sibilantes nas falas do val do río Ellas ou de Xálima e as dificultades para a sua normativización conxunta

Typology: 
Paper
Journal title: 
Limite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía
Year: 
2017
Volume: 
11
Issue: 
2
Pages: 
111-132
Synopsis: 

[Resumen extraído de la fuente original]

No val do Ellas (noroeste de Cáceres) existen dous subsistemas de sibilantes nas falas galego-portuguesas alí empregadas: o valverdeiro, sen fonemas sonoros, e o mañego-lagarteiro, con algún fonema e alófonos sonoros. Neste traballo descríbense os fonemas e os sons existentes nos dous subsistemas e analízase as dificultades para a escrita unificada das tres variedades no eido das sibilantes. Palabras chave: sibilantes – val do Ellas – valverdeiro – lagarteiro – mañego – normativización.

In the Ellas valley (northwest Extremadura, Spain) there are two subsystems of sibilants sounds: the subsystem of the Valverdeiro dialect, without voiced phonemes, and the subsystem of the Mañego and Lagarteiro dialects, with voiced phonemes and allophones. This paper describes the sibilant phonemes and sounds existing in the two subsystems and analyzes the possibility of using similar graphemes for a unified writing amid three dialectal varieties. Keywords: sibilants – Ellas valley – Valverdeiro – Lagarteiro – Mañego – unified writing.

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:26