Skip to main content

Los antiguos puertos del Valle Miñor. Los topónimos de Bayona y Erizana

Tipología
Paper
Journal title

Glaucopis

Year
2011
Número
16
Páginas
395-412
Synopsis

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Análise etimolóxica dos topónimos Baiona (PO) e Erizana (PO). O traballo comeza cuestionando a identificación de Baiona e Erizana coma unha mesma poboación e sinalando que o OPPIDUM ABOBRIGA referido por Plinio non se pode identificar coa actual Baiona. Descártanse diversas hipóteses previas sobre a orixe do topónimo Baiona: 1) a composición de boi + nao proposta por Xosé María Álvarez Blázquez; 2) o celta BAY «porto» + ONA «bo»; 3) a asignación do nome por navegantes vascos procedentes da cidade vasca homónima; 4) o étimo AQUIS BAENIS proposto por Celso García de la Riega; 5) o celta BAION «espadana», segundo Manuel Murguía (así coma o celta ER «grande» + TANA «auga» para Erizana); 6) o elemento ide. BAI «bahía», segundo Gerardo Sacau. A seguir procúrase a presenza de Baiona en documentos do séc. XII e conclcúese que Baiona e Erizana son dúas poboacións diferentes separadas polo río Baíña (Baiona ao oeste e Erizana ao leste do río). Este emprazamento ao oeste do río Baíña tería o nome de Baiona xa antes do séc. X e o topónimo iríase desprazando ata lle dar nome ao emprazamento actual. Tanto Baiona coma Erizana foron portos principais do Val Miñor en momentos diferentes. Na parte final proponse como étimo de Baiona a raíz ide. IBAI «veiga» ou «río» combinada co sufixo aumentativo -ona e achéganse datos sobre outras localizacións deste topónimo en que se atesta a presenza de ríos nas proximidades. Canto a Erizana, proviría do antropónimo godo ERIZ combinado co sufixo -ana (xentilicio). | Índice: Abobriga y Plinio | Las distintas teorías sobre el origen del topónimo Bayona | El verdadero origen de Bayona | Bayona y Erizana dos poblaciones distintas | El topónimo Erizana | Bayona una nueva población con un viejo topónimo

Language
Geographic Area
Keywords
Last modified
08/02/2019 - 14:26