Skip to main content

Diferenzas e converxencias dialectais dentro do concello de Castrelo do Val

Tipología
Paper
Journal title

Estudos de Lingüística Galega

Year
2013
Número
5
Páginas
5-25
Synopsis

[Resumen extraído de la fuente original]

Este estudo dialectal está centrado na fala do concello de Castrelo do Val (Ourense, España). Os obxectivos fundamentais del consisten en demostra-la singularidade de cada fala do municipio investigado e as converxencias de falas existentes nel. Apoiándome en diversos marcadores dialectais (pronuncia de sogro, de sogra, de esterco, de medo, de novo, e de birollo; evolución dos grupos latinos -ŭlt-, -ŭct- e -ūct-; presenza de viñen, bidueiro e filloas ou variantes destes elementos, etc.) demostrei que cada lugar estudado presenta unha fala distinta a dos outros lugares e tamén demostrei que se conformaron catro zonas lingüísticas converxentes no concello de Castrelo do Val: o val, a parroquia de San Xoán de Servoi, a parroquia de Santa Eufemia de Piornedo e o norte (a antiga parroquia de Santiago de Campobecerros e a súa anexa de San Miguel de Portocamba). O obxectivo secundario consiste en determina-las falas innovadoras e as conservadoras do municipio. Conclúo que, en xeral, están entrando innovacións no val tales como din (cf. dei no norte do concello); agora ben, tamén pode existir unha innovación nun lugar do norte (por exemplo, viñen en Veiga de Nostre) ou unha forma conservadora no val (por exemplo, vin en Pepín, en Ribas, en Gondulfes e en Castrelo do Val). Os datos do traballo proceden de dúas enquisas con preguntas indirectas realizadas en tódolos lugares do concello a falantes con poucos estudos ou sen ningúns. Ademais, tamén fixen gravacións en tódolos lugares do municipio para matizar ou corrobora-los datos recollidos nas enquisas. Palabras chave: Galego, dialectoloxía, cambio lingüístico, variación, converxencia lingüística, metafonía.

Sumario 1. Introdución. 2. S[o]gro versuss[ͻ]gro e s[o]gra versus s[ͻ] gra. 3. Outros marcadores dialectais: esterco, medo, novo e birollo. 4. A evolución dos grupos latinos -ŭlt-, -ŭct-, -ūct-, -ŏct-, -ōri- e -ŏri-, con especial atención a muito e variantes, luita e variantes e enxuito e variantes. 5. Os marcadores viñen, bidueiro, filloas e variantes. 6. Zonas converxentes nas falas do concello de Castrelo do Val. 7. Cabo.

Dialect similarities and differences within the municipality of Castrelo do Val

This paper focuses on the study of the dialect of the municipality of Castrelo do Val, Ourense, Spain. The objectives of the paper are to show the particularities of the variety spoken in the municipality and the convergence of varieties within the municipality. Based on a number of dialect markers (pronunciation of sogro, sogra, esterco, medo, novo, and birollo; the evolution of the Latin groups -ŭlt-, -ŭct- and -ūct-; presence of viñen, bidueiro and filloas or variants of these elements, among others) this paper shows that the varieties spoken in each area studied within the municipality have distinct features that differentiate them from the varieties spoken in other areas, and that four linguistic areas converge at the municipality of Castrelo do Val: the valley, the parish of San Xoán de Servoi, the parish of Santa Eufemia de Piornedo and the north (the former parsih of Santiago de Campobecerros and its annex, the parish of San Miguel de Portocamba). The secondary objective of this paper is to determine the innovative and conservative oral varieties of the municipality. Overall, some innovations are entering the valley, including din as compared to dei in the north. Innovations have also been observed in northern areas, such as viñen in Veiga de Nostre, and some conservative forms have been found in the valley, such as vin in Pepín, Ribas, Gondulfes and Castrelo do Val. Data was collected through two survey questionnaires that contained indirect questions. The survey was conducted among speakers from every area in the municipality with very little or no formal education. Survey data was corroborated or refined using additional data from recordings made in each area in the municipality. Keywords: Galician, dialectology, language change, variation, language convergence, metaphony.

Contents 1. Introduction. 2. S[o]gro vs. s[ͻ]gro and s[o]gra vs. s[ͻ]gra. 3. Other dialect markers: esterco, medo, novo and birollo. 4. The evolution of Latin groups -ŭlt-, -ŭct-, -ūct-, -ŏct-, -ōriand -ŏri-, with particular attention to muito, luita, enxuito and their variants. 5. Markers viñen, bidueiro, filloas and variants. 6. Converging areas for the varieties spoken in the municipality of Castrelo do Val. 7. Conclusion.

Language
Geographic Area
Last modified
08/02/2019 - 14:23