Pasar al contenido principal

Talasonimia da costa sur de Galicia: Da Punta do Caranguexo (Panxón, Nigrán) ó Regueiro da Gándara (Salcidos, A Guarda)

Tipología
Libro
Localidad
Gondomar
Editorial
Instituto de Estudos Miñoranos
Año
2008
Páginas
261
ISBN
978-84-92590-27-8
Sinopsis de contenido

[Sinopsis repoducida de BILEGA]

Recóllese e analízase a talasonimia (nomes propios do mar e da costa) da parte máis meridional de Galicia, entre a Guarda (PO) e Nigrán (PO). O estudo preséntase dividido en dúas partes: A primeira presenta os talasónimos recollidos nunha rigorosa análise de diversas fontes documentais datadas entre os sécs. XVI e XX, que se complementa cun traballo de campo a través de enquisas realizadas a informantes locais cun alto grao de vinculación co mar; as fontes documentais utilizadas foron recompilacións cartográficas, arquivos públicos, cartas náuticas, o dicionario de Pascual Madoz [Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar], mapas, atlas, libros de rotas e o Catastro del Marqués de la Ensenada (1749), entre outras. A segunda parte ofrece a edición dun documento inédito e excepcional: O Caderno de Marcas de Selegante, que aparece reproducido de forma facsimilar e que revela nomes pertencentes a realidades invisibles dos fondos mariños ou puntos aparentemente imprecisos na superficie do mar. Dedícase un apartado a cada un dos significados dos nomes xenéricos (Allada, Baixo, Beirada, Brugal, Cabezo, Cantil, Carreira, Castizal, Con, Eiriña etc.) que describen a realidade xeográfica á que se refire o topónimo e que se distinguen dos nomes específicos por seren estes os elementos que o identifican de xeito particular. Establécese unha clasificación temática onde aparecen agrupados segundo a súa significación algúns dos talasónimos (antrotopónimos, zootopónimos, fitotopónimos, orotopónimos ou os que aluden á historia, a etnografía, aos naufraxios etc). Tamén aparece unha clasificación segundo categorías inmobles que revela unha variedade riquísima (asentamentos, instalacións portuarias, construcións relixiosas, arquitectura popular, instalacións militares etc). O apartado dedicado á localización dos topónimos nun total de 58 ortofotografías ocupa un lugar relevante no conxunto da obra e complementa ao capítulo final, onde se ofrece unha relación de todos os topónimos recollidos, ordenados alfabeticamente xunto ao número da ortofotografía correspondente onde se localizan. | Índice: Adro | Limiar | Introdución | Obxectivos e metodoloxía | Marco xeográfico: O relevo, recursos humanos e economía | Fontes bibliográficas e cartas náuticas | A recollida oral. Os resultados | Os xenéricos | Os nomes do mar: a súa temática | O patrimonio marítimo e fluvial | As marcas | O caderno de marcas de Selegante | Fotografía aérea | relación de topónimos | Coda.

Lengua
Palabras clave
Última modificación
02/08/2019 - 14:28