Pasar al contenido principal

O sufixo -icho/a, caracterizador da microtoponimia galega de Zamora

Tipología
Artículo de revista
Título de la revista

Verba. Anuario Galego de Filoloxía

Año
2017
Volumen
44
Páginas
527-536
Sinopsis de contenido

[Resumen extraído de la fuente original]

Na zona zamorana de lingua galega é moi sorprendente a abundancia do sufixo –icho/-icha na toponimia. Este sufixo tamén forma topónimos no resto do territorio galego, pero de maneira moi ocasional. Porén, na zona galegófona de Zamora a área de extensión de microtopónimos con este sufixo coincide coa histórica área zamorana da lingua galega (As Portelas, Requeixo e Calabor) e axuda a delimitar polo oeste e polo norte a fronteira entre galego zamorano e outras variedades galegas e, sobre todo, polo leste, entre galego e leonés da Seabra. Neste traballo descríbese esta área e analízase a orixe deste sufixo. Palabras chave: toponimia, Zamora, galego, sufixo.

In the Galician-speaking area of the province of Zamora there is a surprisingly wide use of the suffix -icho/-icha in place names. This suffix does appear in Galician toponymy, but only very occasionally. However, in Zamora, the area with microtoponyms containing this suffix coincides with that in which Galician has traditionally been used (As Portelas, Requeixo e Calabor), and helps to draw the boundary between Zamoran Galician and other Galician varieties in the west and the north, and between Galician and Sanabrian Leonese in the east. This paper describes the linguistic area of this suffix. Keywords: place names, Zamora, Galician language, suffix.

Lengua
Palabras clave
Última modificación
07/11/2020 - 21:11