Dialectoloxía da lingua galega

Autores

Tipología: 
Libro
Localidad: 
Vigo
Editorial: 
Edicións Xerais de Galicia
Año: 
1990
Páginas: 
274 + 56 mapas
ISBN: 
84-7507-472-3
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Rigorosa descrición das variedades diatópicas do galego moderno baseada fundamentalmente nos datos recollidos nas enquisas do Atlas Lingüístico Galego (ALGa) polo propio autor (xunto con Rosario Álvarez Blanco e Manuel González González). É o único traballo existente ata o momento en forma de monografía dedicada especificamente ao tema e o seu autor é un dos máximos especialistas actuais neste campo. O traballo complétase cunha bibliografía moi exhaustiva e actualizada da autoría de Francisco Fernández Rei e Carme Hermida Gulías ("Estudios sobre dialectoloxía galega", p. 237-262).

Reseñas: 

Barbosa, José Manuel, Agália, n.º 35, 1993, pp. 376-377.

Fernández Salgado, Xosé A.; Puga Moruxa, Manuel: "Un tratado de dialectoloxía", Grial, XXVIII (108), 1990, pp. 566-568.

Iglesias Sierra, Primitivo, A Trabe de Ouro, n.º 4, 1990, pp. 111-112.

Ploae-Hanganu, Mariana, Studii şi Cercetări Lingvistice, XLIV (4), 1993, pp. 360-361.

Santamarina, Antón, Verba, n.º 17, 1990, pp. 487-489.

Santamarina, Antón, Cadernos de Lingua, n.º 2, 1990, pp. 211-212.

Tato Plaza, Fernando R., Lenguaje y Textos, n.º 1, 1991, pp. 127-128 (enlace a la reseña).

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23