Bloques e áreas lingüísticas do galego moderno

Autores

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
Grial
Año: 
1982
Número: 
77
Páginas: 
257-296
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Pormenorizada análise da variación diatópica do galego moderno que está baseada en datos tirados das enquisas do Atlas Lingüístico Galego (ALGa), en cuxa preparación estaba a traballar o autor nese momento. Neste estudo reclasifica todo o material analizado dous anos antes en "Áreas lingüísticas do galego actual" e ten en conta outros moitos fenómenos con relevancia dialectal. En lugar de utilizar os conceptos de dialecto e subdialecto prefire falar de bloques e áreas lingüísticas, distinguindo os seguintes: a) bloque occidental (coas áreas fisterrá e tudense); b) bloque central (coas áreas mindoniense e lucu-auriense); c) bloque oriental, que corresponde en gran parte ao galego exterior e no que distingue as áreas asturiana, ancaresa e zamorana.

Lengua: 
Palabras clave: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23