Skip to main content

A situación do galego na terra Navia-Eo, no Bierzo e nas Portelas

Autores

Tipología
Paper
Journal title

Estudios Bercianos

Year
1998
Número
24
Páginas
11-31
Synopsis

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Despois dunha descrición da fronteira oriental do galego nesta zona, céntrase en tres aspectos fundamentais: 1) tratamento do galego na actual lexislación autonómica, confrontándoo coa situación legal doutras comunidades con lingua propia; 2) problemática sociolingüística desta franxa exterior do galego, atendendo tanto ao labor dos colectivos non oficiais como ás iniciativas institucionais. Inclúe estatísticas sobre os usos lingüísticos en Asturias, León e Zamora; 3) planificación do galego no ensino nesta zona. | Índice: 1. A delimitación da fronteira oriental do galego | 2. Estatus legal da lingua galega | 2.1. Estatuto de Autonomía de Asturias | 2.2. Estatuto de Autonomía de Castela-León | 2.3. A Lexislación Autonómica de Galicia | 3. Problemática sociolingüística da franxa | 3.1. A dinamización dos colectivos non aficiais: 3.1.1. A Terra Navia-Eo | 3.1.2. Os Ancares e O Bierzo | 3.1.3. Zamora | 3.2. Iniciativas institucionais: 3.2.1. Asturias | 3.2.2. Castela-León | 3.2.3. Galicia | 3.3. O uso do galego en Asturias, León e Zamora | 3.3.1. Lingua materna | 3.3.2. Usos lingüísticos | 4. A planificación Lingüística no ensino: 4.1. Proposta do Consello da Cultura Galega | 4.2. Proposición no de lei do BNG | 4.3. Propostas de estandardización | 5. Remate

Language
Geographic Area
Last modified
08/02/2019 - 14:22