Skip to main content

Aproximación á fala dialectal de Entrimo

Tipología
Paper
Journal title

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega

Year
2016
Número
1
Páginas
87-116
ISBN
978-84-8158-719-7
Synopsis

[Resumen extraído de la fuente original]

Este traballo é un estudo fónico, morfosintáctico e léxico da fala do concello de Entrimo enfocado dende unha panorámica xeral para así presentar os trazos máis característicos que a definen e que ó mesmo tempo a afastan ou aproximan do resto de falas de Galicia. En primeiro lugar, atopamos unha contextualización e os datos dos tres corpus en que se cimenta este traballo. En segundo lugar, recóllense os resultados dos fenómenos lingüísticos acompañados da súa descrición e a solución que ofrecen as grandes obras da dialectoloxía galega confrontados cos resultados do noso corpus. Destacan fenómenos de tipo fonético coma o mantemento do sistema das sibilantes sonoras e dos grupos cua-, gua-; morfolóxicos coma a terminación –án para os nomes en feminino e singular, o adverbio de tempo huxe, as formas verbais irregulares fego, fui ou os alomorfos pronominais de acusativo do tipo comeuas, mercouas. Xa por último, o fenómeno léxico máis característico é a conservación das denominacións antigas para os nomes da semana cuarta, quinta e sexta. Palabras chave: Dialectoloxía, lingua galega, Entrimo. 

This work is a phonetic-phonological, lexical and morpho-syntactic study of the speech of the municipality of Entrimo focused on providing a general overview of the most characteristic linguistic features of the dialect when compared with the other Galician dialectal varieties. First, we find a contextualization of the data drawn from three corpora. Secondly, it includes the results of linguistic phenomena accompanied by their description and comparison to other varieties studied in the field of Galician dialectology. Dialect solutions are confronted with the results taken from our corpus. Peculiar phonetic features (system maintenance sibilant sound); some morphological phenomena (like the maintenance of a qualified group cua-, gua-, the completion -án to the names in feminine and singular, and the adverb of time huxe); the morphological forms of irregular verbs like fego, fui and the accusative pronouns present in comeuas, mercouas are highlighted. Finally, the most characteristic lexicon phenomenon, the preservation of the old forms for the names of the week (cuarta, quinta e sexta), is also addressed. Keywords: Dialectology, Galician language, Entrimo.

Language
Geographic Area
Last modified
08/02/2019 - 14:23