Passar para o conteúdo principal

As variedades vianesa e frieiresa-portelá do galego oriental e as súas afinidades co portugués

Tipología
Artigo de revista
Título da revista

Limite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía

Ano
2017
Volumen
11
Número
2
Páginas
79-108
Sinopse do conteúdo

[Resumen extraído de la fuente original]

Os obxectivos principais deste artigo son dar a coñecer dúas variedades lingüísticas ourensás, a da Terra de Viana do Bolo e a das Frieiras, na marxe sudoriental galega, e a zamorana das Portelas e establecer as súas similitudes co portugués. Logo dun primeiro achegamento a este territorio e á rexión trasmontana arraiana, afondarase nos diferentes estudos lingüísticos das devanditas variedades e perfilarase a caracterización lingüística do galego sudoriental. Asemade, tratarase sobre a conciencia lingüística dos falantes destes puntos. Verbo dos resultados conclúese que as variedades ourensás mencionadas comparten riscos dialectais coa variedade zamorana das Portelas e, que á súa vez as tres variedades presentan riscos comúns co portugués padrón e co portugués trasmontano en eidos como a fonética e a morfosintaxe. Palabras chave: Variedade vianesa – variedade frieiresa-portelá – galego oriental – galego e portugués.

The aim of this paper is to make known two linguistic varieties of Ourense: one of them from the Land of Viana do Bolo and As Frieiras, in the southeast fringes of Galicia and the other one from As Portelas, in Zamora, establishing similarities with the Portuguese language. After a first approach to this territory and the transmontane border region, we will go to examine carefully different linguistic studies of the varieties, and we will define the linguistic characteristics of the Southeastern Galician. At the same time, we talk about the speakers’ linguistic knowledge of these areas. The results show us that the mentioned ourensás varieties share dialectical features with the variety of As Portelas and all of them have common features with standard and transmontane Portuguese language, in phonetics and morphosyntax fields. Key-words: Galician variety from Viana – Galician variety from As Frieiras-As Portelas – Eastern Galician variety – Galician and Portuguese.

Linguagem
Última modificação
2019-08-02 14:23