Passar para o conteúdo principal

Arquivo do Galego Oral

Tipología
Trabalho de investigação
Organismo
Instituto da Lingua Galega (ILG) da Universidade de Santiago de Compostela
Fim do ano
En desarrollo
Sinopse do conteúdo

[Extracto tomado de la presentación del proyecto]

"A recolleita sistemática do gale­go oral foi unha das principais liñas de investigación do Instituto da Lingua Galega (ILG) da Universidade de Santiago de Compostela desde a súa fundación en 1971, seguindo o ronsel do traballo dialectal que se iniciara na Cátedra de Filoloxía Románica compostelá en 1966. Ese material recolleuse, fundamentalmente, para redactar monografías gramaticais e léxicas de parroquias e concellos ou nomenclaturas da flora e fauna de todo o litoral galego, ou ben para cartografalo no caso do material do Atlas Lingüístico Galego (ALGa), que comezou a editarse en 1990.

Asemade, de xeito practicamente ininterrompido desde o ano 1974 á actualidade, diversos investigadores do ILG realizaron gravacións de etnotextos en moitos puntos do dominio lingüístico galego, á vez que dirixiron traballos académicos moi diversos nos que o material fundamental para analizar era unha mostra do gale­go oral con un ou varios informantes.

Estas gravacións, xun­to con outras moitas en depósito de xente allea ó ILG, constitúen o proxecto Arquivo do Galego Oral (AGO) co que se pretende construír un corpus de interese multidisciplinar para estudar a situación da lingua oral e asemade contribuír a un mellor coñecemento da sociedade galega a través de moi diversas mostras do patrimonio inmaterial. Os principais obxectivos do AGO son a posta en rede dun banco de textos orais, co que configurar unha especie de atlas da oralidade, e a realización dun corpus informatizado do galego oral para o estudo fundamentalmente léxico e gramatical. Este corpus basearase nos textos consultables no sitio web, pero tamén noutros transcritos que non se pendurarán na rede" (http://ilg.usc.es/ago/).

Linguagem
Palavras chave
Última modificação
2019-08-02 14:23