Posibilidades legais de equilibrio lingüístico no Bierzo occidental e as Portelas. Breve referencia á terra Eo-Navia e ó Val do río Ellas

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
A Trabe de Ouro
Ano: 
2001
Número: 
47
Páginas: 
91-104
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Percorrido pola lexislación vixente en materia lingüística que afecta ao galego da franxa exterior e ás falas galegas de Estremadura. Engádese unha cronoloxía das reivindicacións que se fixeron no Bierzo (LE) e nas Portelas (ZA) durante os últimos meses de 2001.

Língua: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:27