Os sufixos nominais diminutivos -et-e / -et-a, -uc-o / -uc-a e -ech-o / -ech-a na fala de Castrelo do Val

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Estudos de Lingüística Galega
Ano: 
2017
Número: 
9
Páginas: 
5-22
Sinopse do conteúdo: 

[Resumen extraído de la fuente original]

Esta investigación céntrase nos sufixos nominais diminutivos -et-e / -et-a, -uc-o / -uc-a e -ech-o / -ech-a na fala galega do municipio de Castrelo do Val (Ourense) e ten en conta o resto do galego —incluídos os topónimos e os datos dalgúns corpus medievais—, o portugués e o castelán. Estes últimos datos serven de contraste coa investigación de observación participante realizada nunha fala concreta e ademais algúns deles permiten a introdución da perspectiva histórica. No estudo utilizouse un concepto dinámico da formación de palabras, que contempla tanto as palabras existentes como a dispoñibilidade que teñen os falantes para a creación de novas palabras con cada sufixo investigado. En conclusión, -et-e utilízase como diminutivo dun xeito parecido ó do galego común, -uc- existe como diminutivo residual e -ech- ten máis restricións de uso ca no galego común. Palabras chave: Diminutivo, sufixación, morfoloxía, galego.

Sumario 1. Introdución. 2. O sufixo -et-e / -et-a. 3. O sufixo -uc-o / -uc-a. 4. O sufixo -ech-o / -ech-a. 5. Conclusións.

The diminutive nominal suffixes -et-e / -et-a, -uc-o / -uc-a and -ech-o / -ech-a in the Castrelo do Val dialect of Galician

This paper focuses on the uses of the Galician diminutive nominal suffixes -et-e / -et-a, -uc-o / -uc-a e -ech-o / -ech-a in the Castrelo do Val (Ourense, Spain) dialect variety, while also surveying aspects of their use in other Galician dialects, including their occurrence in toponyms and some medieval corpora, and also in Portuguese and Spanish. This information is contrasted with data obtained from our participant observation of a particular variety of Galician while also supplying a historical perspective. The study uses a dynamic approach to word formation taking into account both words in actual use and the possibility of forming new words by means of the same suffixes. This analysis shows that the diminutive suffix -et-e is used as in the most widespread variety of Galician, whereas -uc- only has residual uses; use of -ech- is more restricted in the variety studied than in common Galician. Keywords Diminutive suffixes, suffixation, morphology, Galician language.

Contents 1. Introduction. 2. The suffix -et-e / -et-a. 3. The suffix -uc-o / -uc-a. 4. The suffix -ech-o / -ech-a. 5. Conclusions.

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:27