O galego no Val do Ellas e a Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias

Autores

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
A Letra Miúda
Ano: 
2013
Número: 
3
Páginas: 
1-10
Sinopse do conteúdo: 

[Resumen extraído de la fuente original]

Neste artigo preséntase unha descrición da situación actual na que se atopa o galego do Val do Ellas, en Estremadura; analízanse os datos contraditorios sobre o “valego” que ofrece o recente 3º Informe sobre o cumprimento en España da Carta Europea das Linguas; e compáranse os datos obtidos sobre usos lingüísticos do alumnado en 2011 cos de hai 15 anos, incidindo no abandono total que sofren as falas do Ellas por parte das autoridades estremeñas.

Língua: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:26