Notas sobre unhas supostas especificidades semánticas na fala de Cáceres

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Revista de Filología Románica
Ano: 
2015
Volume: 
32
Número: 
2
Páginas: 
273-289
Sinopse do conteúdo: 

[Resumen extraído de la fuente original]

No noroeste de Cáceres existe unha variedade romance, a fala, de filiación discutida. O recente libro de Costas (2013) agrupa diferentes traballos que defenden a orixe galega, mediante procesos medievais de repoboamento. Un apartado recolle unha selección de palabras cun significado particular nesa variedade, unha listaxe que podería aducirse como proba do carácter singular destas variedades con respecto ás linguas do seu contorno e do seu afastamento con respecto ó portugués. Non obstante, este artigo propón unha análise contrastiva entre esas formas e os materiais dialectais casteláns e portugueses que revela que a situación está lonxe de ser como describe Costas. De feito, case a metade dos significados presentados nesa listaxe como propios da fala están perfectamente documentados no portugués dialectal. Este traballo quere reivindicar a necesidade de ter presentes os materiais dialectais próximos ó Val do Ellas, precaución necesaria para chegar a conclusións rigorosas sobre a orixe da fala. Palabras-chave: Fala, portugués, galego, Cáceres, léxico dialectal, innovación semántica.

Some remarks about alleged semantic specificities in the fala of Cáceres: In the northwest of Cáceres there is a Romance variety with controverted affiliation. The recent book of Costas (2013) gathers several works that defend a Galician origin, explained by medieval processes of repopulation. One section contains a selection of words that have acquired a meaning in that variety; this list could be used as an evidence of the special character of this language with respect to its neighbours and to point out its distance from Portuguese. Nevertheless, this paper proposes a contrastive analysis between those words and Castilian and Portuguese dialectal materials that reveals that the situation is far from Costas’ description. In fact, almost half of the meanings that were presented as specificities of the fala are well documented in dialectal Portuguese. This paper aims to claim the need to consider dialectal materials produced close to the Valley of the Ellas, since they are essential to reach rigorous conclusions about the origin of the fala. Keywords: Fala, Portuguese, Galician, Cáceres, dialectal vocabulary, semantic innovation.

ÍNDICE: 1. Introdución: as falas do Val do Ellas || 2. Obxecto do estudo e metodoloxía || 3. Análise do corpus | 3.1. Significados con correspondencia clara nos dicionarios portugueses ou no portugués dialectal | 3.2. Significados con correspondencia nas comunidades lusófonas de España e terras veciñas | 3.3. Formas documentadas no castelán ou no portugués cun significado moi próximo | 3.4. Formas sen correspondencia coñecida no portugués ou no castelán veciño | 3.5. Formas con significados primixenio e derivado moi próximos | 3.6. Outros casos || 4. Conclusións || 5. Bibliografía

Língua: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:26