Nota sobre os dialectos de Portugal

Autores

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Romanica Cracoviensia
Ano: 
2008
Número: 
8
Páginas: 
21-28
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Breve análise das variedades dialectais do portugués. O traballo comeza cun repaso pola historia da dialectoloxía portuguesa, deténdose no artigo "Nova proposta de classificação dos dialectos galego-portugueses" de Luís F. Lindley Cintra, que inclúe o galego entre as variedades dialectais do portugués. Sinálase que os dialectos galegos se caracterizan polo betacismo (ausencia de distinción entre [b] e [v]), a realización das consoantes fricativas predorsodentais [s] e [z] como apicoalveolares [ṣ] e [ẓ], respectivamente, o mantemento dos ditongos [ow] e [ej], a conservación da africada [tʃ], a conservación do vocalismo átono e a ausencia de consoantes fricativas palatais sonoras. Os dialectos portugueses setentrionais só se diferencian dos galegos en que non conservan o vocalismo átono e en que distinguen entre fricativas palatais sonoras e xordas. Finalmente, os dialectos portugueses centro-meridionais caracterízanse pola perda do vocalismo átono, a presenza de fricativas palatais sonoras, a distinción entre [b] e [v], a perda das fricativas apicoalveolares [ṣ] e [ẓ], a simplificación dos ditongos [ow] e [ej] en [o] e [e] e a confusión da africada [tʃ] coa palatal [ʃ]. Conclúese que existe unha continuidade lingüística ente as variedades galegas e as portuguesas.

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:26