La sufijación verbal, la circunfijación verbal y la sufijación verbal homogénea en el habla gallega del ayuntamiento de Castrelo do Val (Ourense, España)

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Quaderni di semantica: Rivista internazionale di semantica teorica e applicata
Ano: 
2008
Volume: 
29
Número: 
2
Páginas: 
343-392
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Descrición da afixación verbal na variedade do galego moderno utilizada no concello de Castrelo de Val (OU), con referencias a outras variedades galegas e ao portugués. O traballo céntrase, sobre todo, na sufixación e circunfixación e na sufixación verbal homoxénea, tratando de xeito máis breve o procedemento marxinal da composición verbal. Tras un breve resumo das principais características da fala de Castrelo de Val, abórdase a afixación verbal desde un punto de vista teórico, poñendo de relevo as conclusións achegadas por diversos investigadores con distintas propostas de clasificación dos afixos (confixos, infixos, circunfixos, transfixos) ou que tratan a composición, a subtracción ou a conversión. No seguinte apdo., dedicado as dificultades da análise morfolóxica sincrónica, saliéntase como principal problema o feito de que o lingüista non ten acceso ao dicionario mental de todos os falantes dunha lingua, senón unicamente ao seu propio. Outro problema engadido é a escaseza de traballos que investiguen os procesos de formación no eido da morfoloxía galega. Dedícanse logo epígrafes específicos á composición, a sufixación, a circunfixación e mais a sufixación verbal homoxénea (entendida como un tipo de sufixación que se caracteriza por crear un verbo desde unha base verbal), deixando a un lado a prefixación. Cada un deles comeza cunhas reflexións teóricas de carácter xeral para se centrar posteriormente na análise das formas recollidas en Castrelo de Val. Nas conclusións sinálase que 1) os verbos do tipo alegrar presentan o sufixo -a como indicador de clase conxugacional e como artífice do cambio da clase gramatical (neste caso a partir do adxectivo alegre), 2) o circunfixo é froito dun prefixo reforzador que baleirou o seu significado e se volveu non eliminable (esclarecer, *clarecer) e 3) no territorio estudado non se utiliza a sufixación verbal homoxénea como proceso de formación de palabras. | Ín dice: 1. Método empleado y localización del municipio estudiado | 2. Marco teórico | 3. Dificultades del análisis morfológico | 4. Objetivos | 5. Algunas reflexiones sobre la composición verbal | 6. La sufijación | 7. La circunfijación | 8. La sufijación verbal homogénea | 9. Conclusiones de la investigación

Língua: 
Área geográfica: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:25