El vocalismo átono en el habla gallega del ayuntamiento de Castrelo do Val (Ourense)

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Quaderni di Semantica
Ano: 
2008
Volume: 
XXIX
Número: 
1
Páginas: 
119-136
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Analízase o vocalismo átono característico do galego falado polos habitantes do concello de Castrelo de Val (OU). Afóndase no estudo do vocalismo átono pretónico, o vocalismo átono final e mais o postónico átono final. Alén destes fenómenos fonéticos analízanse outros importantes como son que afectan ás vogais pretónicas e as vogais átonas finais. Trátase, por exemplo, a harmonización vocálica que se produce mediante a asimilación regresiva ou a disimilación pretónica, achegando exemplos representativos de cada un dos casos estudados. Préstase, ademais, especial atención a procedementos de derivación, como os determinados polos sufixos ‘-iño’ ou ‘-eiro’, co fin de probar que o sistema de sete fonemas en posición pretónica non é só residual, senón que, mediante a creación de novas palabras, reactívase continuamente. Tras analizar todos os datos, conclúese que as distincións vocálicas fóronse creando paulatinamente a partir da indistinción vocálica ao longo do tempo. | Índice: 1. El vocalismo átono pretónico | 2. Fenómenos fonéticos que afectan a las vocales pretónicas | 3. El vocalismo átono final | 4. Fenómenos del vocalismo átono final | 5. El vocalismo átono postónico no [en el] final

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:24