El mirandès front al portugués i el castellà. Elements per a una breu caracterització lingüísticca i sociolingüística d'una llengua minoritària

Autores

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica
Ano: 
2005
Número: 
16
Páginas: 
81-95
Sinopse do conteúdo: 

"En aquest treball hem il·lustrat, de forma sintètica, fins a quin punt la individualitat del mirandès front al portuguès i el castellà resulta de la filiació astur-lleonesa de l’idioma minoritari, i així doncs, de la posició ocupada per aquest en el continuum romànic peninsular. De la mateixa manera, hem procedit a la caracterització de les relacions que subsisteixen actualment entre les tres llengües en contacte a la Terra de Miranda en el plànol sociolingüístic, i hem procurat, per aquesta via, trobar indicis reveladors de la viabilitat i vitalitat futures del mirandès" (p. 93).

ÍNDICE: 1. Introducció | 2. Dades sociolingüístiques | 3. Identitat lingüisticoestructural | 4. Conclusió | Bibliografia

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:24