De Vilanova de Arousa a Vila Nova de Foz-Côa: a fronteira galego-portuguesa a estudo a partir dos materiais do ALPI

Tipologia: 
Capítulo de livro
Título do livro: 
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Editores de livro: 
Sousa, Xulio; Negro Romero, Marta; Álvarez, Rosario
Localidade: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Consello da Cultura Galega
Ano: 
2014
Páginas: 
143-170
ISBN: 
978-84-92923-60-1
Sinopse do conteúdo: 

[Resumen extraído de la introducción del capítulo]

Tomando como punto de partida os materiais que nos fornece o Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, ofrecemos nestas páxinas unha panorámica do territorio que abranguen as provincias galegas de Pontevedra e Ourense e a rexión norte de Portugal, para o que realizamos unha aproximación a diversos fenómenos dialectais pertencentes aos diferentes planos da lingua: fónico (§2), morfosintáctico (§3) e léxico (§4).

ÍNDICE: 1. INTRODUCIÓN || 2. FONÉTICA || 2.1. A fricativa labiodental sonora | 2.2. A africada postalveolar xorda | 2.3. A gheada | 2.4. As fricativas sibilantes || 3. MORFOSINTAXE | 3.1. Forma verbal na prótase da oración condicional | 3.2. Distribución de alomorfos do artigo determinado | 3.3. Posición do pronome || 4. LÉXICO | 4.1. Descontinuidade léxica entre galego e portugués | 4.2. Continuidade léxica entre galego e portugués || 5. RESUMO E CONCLUSIÓNS || REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS || ANEXO. Localidades da rede do ALPI estudadas

Notas: 

Relatorio presentado no Simposio ILG 2013. Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Santiago de Compostela, 28 de novembro - 3 de decembro de 2013.

Recensão: 

Andrés Díaz, Ramón de, Estudis Romànics, vol. 38, 2016, pp. 509-514 (http://revistes.iec.cat/index.php/ER/article/view/141132).

Domínguez Oroña, María Beatriz, Revista de Filología Románica, n.º 32 (1), 2015, pp. 174-176 (https://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/article/view/54703/49907).

Língua: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:23