Breve caracterización das falas (fundamentalmente galegas) do val do río das Ellas

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Cadernos de Lingua
Ano: 
1992
Número: 
6
Páginas: 
85-107
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

O val do río das Ellas está situado no extremo noroccidental de Cáceres, raiando con Portugal polo leste e con Salamanca polo norte, e nel utilízase unha variedade dialectal constituída polas falas de Valverde do Fresno (valverdeiro), As Ellas (lagarteiro) e San Martín de Trevello (mañego). O traballo ofrece unha breve caracterización fonética (sincrónica e diacrónica) e morfolóxica (sincrónica) destas falas que, segundo o autor, amosan unha "compoñente galega moi importante, á que se lle engaden ou sobrepoñen distintos fenómenos comúns co portugués, co castelán e, en menor medida, co astur-leonés; e, asemade, son falas cun forte xorne arcaizante [...] que tamén tiveron evolución de seu debido ó illamento secular ó que estiveron sometidas" (p. 107). | Índice: 1. Non ditongación de Ĕ [tónico], Ŏ [tónico] | 2. Inexistencia da oposición ɛ / e, ɔ / o | 3. Inexistencia de fonemas vocálicos nasais | 4. Os ditongos EI, OI | 5. Terminacións -EO, -EA | 7. Mantemento do F- latino | 8. Evolución de PL-, FL-, KL- > CH | 9. Caída do -L- intervocálico | 10. Caída do -N- intervocálico | 11. Resultados de L-, N-, -LL-, -NN-, -MN- e -MB- | 12. Resultados de -LY-, -K'L-, -G'L- | 13. Mantemento dos grupos CUA-, -GUA- | 14. Perda do -d- (< -D-, -T-) | 15. Neutralización /R/ e /l/ en posición implosiva | 16. Resultados de -TR-, -DR- | 17. As sibilantes | 18. Distribución baixa / baxa | 19. O artigo | 20. O substantivo | 21. O pronome persoal tónico | 22. O pronome persoal átono | 23. A proclise do pronome persoal átono | 23. Os demostrativos | 24. Os posesivos | 25. Os numerais | 26. O verbo

Língua: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:23