Algúns exemplos de variación léxica espazo-temporal no galego moderno fornecidos pola xeografía lingüística

Autores

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
LaborHistórico
Ano: 
2019
Volume: 
5
Número: 
Número especial 2
Páginas: 
100-130
Publicação: 

Número especial de la revista LaborHistórico titulado Cabalgando nas ondas do Atlántico. Estudos sobre léxico galego e portugués, coordinado por Rosario Álvarez y Eduardo Louredo.

Sinopse do conteúdo: 

[Resumo procedente da fonte orixinal]

O emprego de datos lingüísticos xeorreferenciados tomados no mesmo territorio en diferentes períodos temporais permite facer unha análise secuencial e mostrar a evolución de determinados fenómenos no espazo e no tempo. Neste traballo empregaremos materiais recollidos no territorio administrativo de Galicia para tres proxectos diferentes: o Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI, 1934-1935), o Atlas Lingüístico Galego (ALGa, 1974-1977) e a chamada Nova Enquisa (NEnq, 2008), desenvolvida especificamente para obter información máis recente que se puidese comparar cos dous proxectos anteriores. Estudaremos tres modelos de evolución da distribución espacial de variables léxicas: i) mantemento da distribución dunha variante, ii) extensión dunha variante galega e iii) extensión dunha variante non galega. Falaremos, ademais, de variación cuantitativa en relación co número de variantes recollidas en cada proxecto para unha determinada variable. Palabras chave: Variación diatópica. Variación diacrónica. Cambio lingüístico. Dialectoloxía. Xeografía lingüística.

The use of georeferenced linguistic data taken in the same territory at different time periods allows us to do a sequential analysis and to show the evolution of certain phenomena in space and time. In this work, we will use materials recorded in Galicia’s administrative territory for three different projects: the Altas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI 1934-1935), the Atlas Lingüístico Galego (ALGa 1974-1977) and the so called Nova Enquisa (NEnq, 2008), specifically developed to elicit more recent information which could be compared with the two previous projects. We will study three evolution models of the spatial distribution of lexical variables: i) maintenance of one variant distribution, ii) extent of a galician variant and iii) extent of a non-galician variant. Besides, we will talk about quantitative variation in relation with the number of variants collected in each project for a particular variable. Keywords: Diatopic variation. Diachronic variation. Linguistic change. Dialectology. Linguistic geography.

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
21/11/2019 - 21:53