A importancia do elemento leonés nas falas de orixe galega do noroeste de Estremadura

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Revista de Filología Románica
Ano: 
2021
Número: 
38
Páginas: 
105-120
Sinopse do conteúdo: 

[Resumen extraído de la fuente original]

Os autores que estudaron as falas de orixe galega do val do Ellas ou Xálima sempre describiron nelas unha relevante impronta leonesa, pois para os filólogos portugueses era leonés todo o que diferise do portugués, e para os filólogos españois era leonés todo o que non fose castelán. Imos tratar de verificar ata que punto son leonesismos exclusivos algúns trazos lingüísticos senlleiros destas falas. De 24 fenómenos descritos ata agora como leoneses pola maioría dos investigadores, só cinco resultan ser exclusivamente leoneses: dous sufixos nominais, un trazo fonético en valverdeiro, un trazo fonético en lagarteiro e un trazo morfolóxico en mañego e lagarteiro, co que deducimos que a importancia do elemento leonés nestas falas foi sobrevalorada. Palabras chave: leonesismo, iberorromances occidentais, tipoloxía, dialectoloxía.

Les auteurs qui ont étudié les dialectes d’origine galicienne de la vallée de Ellas ou Xálima ont y décrit toujours une empreinte léonaise importante, car pour les philologues portugais, tout ce qui n’était pas portugais était léonais et pour les philologues espagnols c’était léonais tout ce qui n’était pas castillan. Essayons allors de vérifier dans quelle mesure certaines caractéristiques linguistiques uniques de ces mots sont des léonaisismes. Sur les 24 phénomènes décrits jusqu’à présent comme léonais par la plupart des chercheurs, seuls cinq se sont avérés être exclusivement leonais: deux suffixes nominaux, un trait phonétique chez valverdeiro, un trait phonétique chez lagarteiro et un trait morphologique chez mañego et lagarteiro. C’est pour ça que nous en déduisons que l’importance de l’élément léonais dans ces dialectes a été surévaluée. Mots-clés: léonaisisme, iberoromances occidentaux, typologie, dialectologie.

Língua: 
Última modificação: 
26/02/2022 - 11:22