A fronteira entre galego e portugués. A perspectiva portuguesa

Tipologia: 
Capítulo de livro
Título do livro: 
Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias
Editores de livro: 
Gugenberger, Eva; Monteagudo, Henrique; Rei-Doval, Gabriel
Localidade: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Consello da Cultura Galega: Instituto da Lingua Galega
Ano: 
2013
Páginas: 
97-136
ISBN: 
978-84-92923-52-6
Sinopse do conteúdo: 

[Resumo procedente da fonte orixinal]

Dadas as naturais limitacións de espazo, os apartados desta contribución serán necesariamente sumarios. En primeiro lugar, daranse unhas notas sobre o nacemento do reino de Portugal e o establecemento progresivo dunha fronteira que o afasta de Galicia. No segundo apartado reflexionarase sobre o propio concepto de espazo fronteirizo, as relacións que se tecen entre os dous lados da Raia e as súas implicacións lingüísticas, exemplificadas sobre todo co clásico estudo de Maria José de Moura Santos. A terceira sección dá conta das reflexións dalgúns lingüistas portugueses contemporáneos sobre o estatuto do galego e do portugués. O cuarto capítulo quere comentar diferentes materiais lingüísticos ou bibliográficos que poden ser de interese para o estudo dos falares portugueses setentrionais, mentres que o quinto está consagrado á (breve) presentación de diferentes proxectos e traballos, desenvolvidos desde Portugal nos últimos dez anos, dedicados ao estudo do portugués setentrional e, na maioría dos casos, ao establecemento de comparacións coa lingua falada do outro lado da Raia.

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:22