Passar para o conteúdo principal

História do Galego-Português: Estado lingüístico da Galiza e do Noroeste de Portugal desde o século XIII ao século XVI: (Com referência à situação do galego moderno)

Tipología
Tese
Universidad
Universidade de Coimbra
Fim do ano
1986
Páginas
XV + 1007
Publicación

Informações de publicação: Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1986 (Série: Linguística; 9).

Sinopse do conteúdo

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Relevante estudo histórico-filolóxico baseado en 168 documentos notariais datados entre 1255-1516, a maior parte inéditos, e redactados tanto en territorio galego como no norte de Portugal (18 na provincia da Coruña, 33 en Lugo, 39 en Ourense, 46 en Pontevedra, 14 no Douro Litoral e 18 no Minho). Estes instrumentos consérvanse nos seguintes arquivos: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa), Arquivo Distrital (Braga), Archivo Histórico Nacional (Madrid), Arquivo Rexional de Galicia (A Coruña), Arquivo Histórico Provincial (Ourense) e Arquivo Histórico Universitario (Santiago de Compostela). No cap. I precede á edición dos textos unha reflexión sobre os problemas de transcrición deste xénero textual e a especificación das normas de transcrición adoptadas. No cap. II ofrece unha detallada análise grafemática, fonético-fonolóxica e morfosintáctica dos textos. No cap. III sintetízanse os aspectos máis salientables da investigación: despois de sinalar a existencia dunha comunidade lingüística galego-portuguesa polo menos ata mediados do séc. XIV, descríbense as semellanzas e diferenzas lingüísticas e gráficas da escrita aos dous lados do Miño, rematando con algunhas consideracións sobre o valor dos documentos non literarios como fontes de información para o coñecemento da lingua medieval.

Notas

Tese de doutoramento em Letras (Linguística Portuguesa) apresentada à Faculdade de Letras da Univiversidade de Coimbra.

Reimpressão: [Lisboa]: Fundação Calouste Gulbenkian / Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1997.

Reseñas

Barbáchano Plaza, Pilar, Anuario de Lingüística Hispánica, V, 1989, pp. 281-283.

Barros, Clara Araújo, Revista da Faculdade de Letras (Porto), II Série, V, 1988, pp. 299-305 (enlace a la reseña).

Boléo, Manuel de Paiva, Revista Portuguesa de Filologia, XIX, 1987-91, pp. 462-465.

Brumme, Jenny, Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, XLIII/4, 1990, pp. 569-571.

Company, Concepción, Anuario de Letras, XXVIII, 1990, pp. 383-388.

Durão, Carlos, Cadernos do Povo, n.º 2-4, 1987, pp. 125-128.

Eberenz, Rolf, Vox Romanica, n.º 48, 1989, pp. 360-363 (enlace a la reseña).

Enguita Utrilla, José M.ª, Revista de Filología Española, LXVIII/1-2, 1988, pp. 156-158 (enlace a la reseña).

Fernández del Riego, Francisco [Salvador Lorenzana], Grial, XXVI/99, 1988, pp. 112-114 (enlace a la reseña).

Kröll, Heinz, Lusorama, n.º 7, 1988, pp. 117-119.

Lorenzo, Ramón, "Algunhas consideracións sobre a História do Galego-Português de Clarinda de Azevedo Maia", Verba, n.º 14, 1987, pp. 441-488.

Parkinson, Stephen, The Modern Language Review, LXXXIV/4, 1989, pp. 1009-1010 (enlace a la reseña).

Souto Cabo, José A., "Unidade e variedade da língua galego-portuguesa na Idade Média", Agália, n.º 13, 1988, pp. 57-77.

Teyssier, Paul, Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, 13/1, 1988, pp. 62-73 (enlace a la reseña).

Veiga Arias, Amable, Revista de la Sociedad Española de Lingüística, 19/2, 1989, pp. 459-467. [Reed. corr.]: en A. Veiga Arias, Estudios lingüísticos, Sada, Ediciós do Castro, 1998, pp. 113-119.

Linguagem
Área geográfica
Última modificação
2019-08-02 14:24