Gallego, asturianoleonés y castellano en las provincias de León y Zamora a la luz de los datos del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI): Delimitación, caracterización e identidad lingüística

Autores

Tipología: 
Actas de congreso
Título del volumen: 
La diversité linguistique: Actes du XXXIe Colloque de la Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle (Lugo, 11-15 de septembre 2007)
Editores del volumen: 
Veiga, Alexandre; González Rey, M.ª Isabel
Localidad: 
Lugo
Editorial: 
Axac
Año: 
2008
Páginas: 
171-175
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Preséntanse algúns aspectos derivados da investigación sobre a delimitación dos espazos lingüísticos galego, asturianoleonés e castelán a partir dos datos do 'Atlas Lingüístico de la Península Ibérica: ALPI Searchable Database' (...), ademais de examinar o glotónimo que se desprende das respostas ao cuestionario e anotacións marxinais nas provincias de León e Zamora na década de 1930. Comézase por facer unha descrición do cuestionario que conforma o caderno I do ALPI (411 preguntas de fonética e morfosintaxe), achegando información sobre as súas características, limitacións e puntos xeográficos de León e Zamora onde se realizou a enquisa. Logo, a partir dos datos recollidos, caracterízase cada un dos tres dominios lingüísticos en ambas provincias, detallando os pasos seguidos neste proceso. Deseguido, procédese a adscribir os lugares pertencentes á área lingüística castelá ou asturianoleonesa para establecer unha serie de indicadores do dominio lingüístico que interesa: 1) resultados de 'E' 'O' breves latinos con ditongación coincidente co castelán; 2) resultados de 'O' breve latino ante iode con ausencia ou presenza de ditongación; 3) resultados de 'L-', 'LL-', ben mediante solución lateral palatal ou africada postápicoalveolar xorda; 4) resultados de 'F-'; 5) resultados de '-L'J-', '-K'L', '-G'L-', '-LLJ-'). Dos lugares adscritos ao asturianoleonés en León e Zamora apúntase como trazo singular fronte a Asturias que todos pertencen ao leonés occidental. Identifícase como un punto interesante a localidade de Folledo, que ofrece unha fala tradicional, altamente conservada. O resto dos lugares de enquisa presentan en maior grao unha serie de trazos clasificatorios do asturianoleonés occidental que aparecen explicitados en forma de táboa. Finalmente, trátase o tema do glotónimo, advertindo sobre a complexidade que esta cuestión leva implícita, posto que na área estudada non existe unha única forma para nomear a lingua ('babianu', 'alistanu', 'senabrés', 'chapurráu', 'pachuecu', 'charru' e, incluso 'castellano' en zonas con resultados plenamente dialectais). | Índice: Introducción | 1. El corpus lingüístico. Cuaderno I del ALPI. Características y limitaciones | 2. Caracterización y límites de dominios lingüísticos con el ALPI | 3. De identidad lingüística: el nombre de la lengua

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:24