Rihonor de Castilla-Rio de Onor: un poble migpartit per la frontera hispanolusa

Autores

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
Estudis Romànics
Año: 
2006
Número: 
28
Páginas: 
49-72
Sinopsis de contenido: 

[Resumen extraído de la fuente original]

Aquest estudi pretén descriure la situació sociolingüística actual dels pobles de Rio de Onor i de Rihonor de Castilla. El primer es troba situat en territori administrativament portuguès, a la província de Trás-os-Montes, i el segon, en sòl espanyol, a la província de Zamora. El nostre interès per aquests pobles es deu a les peculiaritats geogràfiques, socials i lingüístiques que els caracteritzen. Una d’aquestes peculiaritats és que els dos nuclis de població es troben l’un al costat de l’altre, només separats per una frontera política que no els impedeix de conformar una sola unitat poblacional amb les conseqüents relacions socials internes que aquest fet comporta, i més si tenim en compte que es troben força aïllats d’altres poblacions des del punt de vista geogràfic. La segona peculiaritat són les varietats lingüístiques que fan servir en aquesta comunitat per comunicar-se, entre ells mateixos i amb els pobles de la rodalia. MOTS CLAU: Rio de Onor, Rihonor de Castilla, situació sociolingüística, frontera, lleonès.

The aim of this study is to describe the present sociolinguistic situation of the villages of Rio de Onor and Rihonor de Castilla. The first village is situated in territory under Portuguese administration, in the Province of Trás-os-Montes, while the second one is on Spanish soil in the Province of Zamora. My interest in these places stems from their unique geographical, social and linguistic situation. Their uniqueness resides firstly in their spatial contiguity: they stand side by side, separated only by a political frontier, which does not prevent them from forming a single settlement with its corresponding internal social relations, especially in view of the fact that they are some distance from other population centres. Secondly, the linguistic varieties they use to communicate among themselves and with people in the surrounding area are also of special interest. KEY WORDS: Rio de Onor, Rihonor de Castilla, sociolinguistics, frontiers, Leonese.

[Índice]

1. PRESENTACIÓ || 2. INTRODUCCIÓ || 2.1. Notes geogràfiques | 2.2. Notes històriques || 3. SITUACIÓ (SOCIO)LINGÜÍSTICA | 3.1. Passat | 3.1.1. Estudis lingüístics anteriors | 3.2. Present | 3.2.1. Descripció de l’enquesta | 3.2.2. Descripció dels informadors | 3.2.3. Descripció de la comunitat | 3.2.4. Descripció dels resultats | 3.2.4.1. Grau de coneixença real del dialecte | 3.2.4.2. Existència de plurilingüisme | 3.2.4.3. Opinions i creences dels parlants | 3.3. Futur || 4. CONCLUSIONS || 5. BIBLIOGRAFIA || ANNEX: ENQUESTA

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:27