O galego arraiano e valego no novo informe de España sobre a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias (2007)

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
LongaLingua
Año: 
2007
Número: 
11
Páginas: 
14-25
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Analízanse os incumprimentos de España con respecto aos compromisos adquiridos na ratificación da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias (aprobada en Estrasburgo o 5 de novembro de 1992 por representantes dos Estados membros do Consello de Europa e ratificada por España o 9 de abril de 2001). Estes incumprimentos resúmense nos seguintes puntos: 1) España non se involucra na defensa e fomento das linguas propias e deixa nas mans das autonomías toda a responsabilidade e esforzo para accións e financiamento; 2) non se fomenta a comprensión mutua entre todos os grupos lingüísticos nin a tolerancia e o respecto mutuo; 3) non se recoñecen todas as linguas que se falan no Estado nin todas as zonas onde se fala cada lingua: no caso do galego, só se recoñece a cooficialidade na propia Comunidade Autónoma de Galicia, mentres que en Castela-León apenas goza dun recoñecemento estatutario, en Asturias menciónase de forma confusa como galego-asturiano na Ley 1/1998, del 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano (BOPA do 28/03/1998) e en Estremadura non goza de recoñecemento ningún a pesar de estar recollido no informe español de 2007; 4) non se achegan cifras sobre o número de falantes de cada lingua; 5) na maioría dos centros escolares os alumnos non teñen acceso ao ensino da lingua rexional ou minoritaria, ou as horas de clase desta materia son escasas. O estudo céntrase especificamente no galego exterior, dedicando un apartado ao galego de Castela-León, Asturias e Estremadura en cada punto. | Índice: Introdución | Incumprimentos xerais | 1. Seguen sen aparecer todas a linguas minoritarias | 1.1. O Informe español 2007 só fala das seguintes linguas rexionais ou minoritarias: | 1.2. O Informe 2007 contén algunhas inexactitudes na citación das leis e estatutos | 1.3. Seguen sen aparecer expresamente citadas como LRM no Informe 2005 as seguintes linguas e variedades: | 2. Incumprimento da información sobre o número de falantes de cada lingua rexional ou minoritaria | 3. Ausencia de datos sobre o coñecemento e uso do galego exterior (arraiano e valego) | 3.1. Asturias | 3.2. Castela-León | 3.3. Estremadura | 4. Incumprimento total do seguinte parágrafo: ["Las partes se comprometen a fomentar, por medio de las medidas apropiadas, la comprensión mutua entre todos los grupos lingüísticos del país, actuando concretamente de suerte que el respeto, la comprensión y la tolerancia hacia las lenguas regionales o minoritarias figuren entre los objetivos de la educación y de la formación del país, y estimulando a los medios de comunicación social a perseguir el mismo objetivo"] | 5. Incumprimento case total do ensino en galego nos territorios limítrofes de lingua galega | 5.1. Castela-León | 5.2. Asturias | 5.3. Estremadura | 6. Incumprimento flagrante das recomendacións contidas no Informe 2005 do Comité de Expertos do Consello de Europa, das que no Informe 2007 nada se di | 6.1. [Estremadura] | 6.2. [Castela-León] | 6.3. [Asturias].

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:26