Die Isoglossenstaffelung in der Galicisch-Portugiesisch-Spanischen Kontaktzone und im Lombada-Aliste-Grenzgebiet

Autores

Boller, Fred (Autor)
Tipología: 
Libro
Localidad: 
Kiel
Editorial: 
Westensee-Verlag
Año: 
1995
Páginas: 
2 vols.
ISBN: 
3-931368-04-1
Publicación: 

 Vol. 1: Kommentar zum Regionalsprachatlas: die dia tophische Variation im Dialektraum - Vol. 2: Regionalsprachatlas mit synoptischem 

Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Análise dialectal (fundamentalmente da fonoloxía e a morfoloxía verbal) de dúas zonas fronteirizas de contacto entre o galego, o portugués, o leonés e o castelán. A primeira abrangue desde a Portela da Canda ao oeste ata a Portela do Padornelo ao leste, ata Peña Trevinca ao norte e a fronteira portuguesa ao sur e nela predominan as interferencias do portugués. A segunda engloba Lombada, no punto máis nororiental da rexión de Trás-os-Montes, xunto coa rexión castelá-leonesa de Aliste e nela predominan as interferencias do castelán en territorio portugués. Para realizar os mapas dialectais, o autor levou a cabo unha serie de enquisas a persoas autóctonas cuxos antepasados naceran na zona. Entre as entidades de poboación nas que se realizaron as enquisas atópanse as ourensás Tameirón, Esculqueira, Manzalvos, Cádavos, Castromil, Vilavella, Vilaseco e as zamoranas Lubián, Padornelo e Hermisende. Os informantes debían pronunciar os nomes dos números cardinais do 1 ao 31, dos días da semana e do mes, así como das estacións do ano. Tamén debían indicar as designacións de parentesco, de diversas partes do corpo, cores, prendas de vestir, utensilios de cociña, mobiliario, animais, medios de transporte e palabras en cuxa etimoloxía aparecesen os grupos consonánticos CL- / PL- / FL- (CLAVEM, PLENUM, FLAGRARE). Entre os trazos fonético-fonolóxicos reflectidos nos mapas atópanse o paradigma dos pronomes demostrativos e a ditongación das vogais latinas breves tónicas /E/ e /O/. Na morfoloxía recóllense as formas regulares dos tres modelos da conxugación verbal e de verbos irregulares como facer, ser e vir. A metodoloxía, que se describe no v. I, xunto cos resultados teóricos do traballo, toma como modelo o Atlas Lingüístico Galego (ALGa). O v. II contén os mapas dialectais dos fenómenos descritos no v. I [C.M.B.]

Reseñas: 

Eberenz, Rolf, Ibero-Romania, 50, 1999, pp. 165-167.

González Ferrero, Juan Carlos: "La situación lingüística actual en las zonas de contacto de Sanabria con Orense y Portugal, y de Aliste con Portugal", Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 13, 1996, pp. 447-451.

Hafner, Ute, Romanische Forschungen, 109/3-4, 1997, pp. 516-517.

Lorenzo, Ramón, Verba, 25, 1998, pp. 436-440.

Regueira, Xosé Luís, Zeitschrift für romanische Philologie, 119/4, 2003, pp. 608-613.

Santos, Maria José Moura, Revista Portuguesa de Filologia, XXIII, 1999-2000, pp. 411-422.

Voigt, Burkhard, Lusorama, 34, 1997, pp. 103-105.

 

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23