A onomástica das adegas, viños e licores da D. O. Monterrei e da súa comarca (Ourense)

Autores

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
Cadernos de Lingua
Año: 
2011
Número: 
33
Páginas: 
85-118
Sinopsis de contenido: 

[Resumen extraído de la fuente original]

Neste artigo abordamos o estudo formal e semántico do nome que presentan as adegas e viños pertencentes á Denominación de Orixe Monterrei (Ourense) e, para ampliar o corpus, engadimos outros viños e licores que malia seren producidos na comarca de Monterrei non se adscriben á dita denominación. Para a elaboración do traballo realizamos unhas enquisas aos responsables das adegas coa finalidade de coñecer a motivación que hai detrás de cada un dos nomes. Ademais nalgúns casos os caldos non se elaboran na actualidade ou puntualmente deixaron de producirse, pero tivémolos en conta dado que son marcas rexistradas e achégannos información de interese dende o punto de vista onomástico.

This article deals with the formal and semantic study of wine and wine cellars names included in the Designation of Origin ʺMonterreiʺ  (Ourense). The corpus is furthered to other wines and spirits which, in spite of being produced in the Monterrei region are not comprised in this Designation of Origin. The study was carried out through enquiries to the wine cellars managers from whom we gathered information on the reasons for the names given. Certain wines or spirits are not produced any longer or their production was halted at a specific period of time, nevertheless, we took them into account as they are trademarks and they can provide valuable information from an onomastics approach.

PALABRAS CHAVE: Onomástica, lexicoloxía, campos semánticos, toponimia, antroponimia. KEY WORDS: Onomastics, lexicology, semantic fields, toponymy and anthroponomy.

Notas: 

Versión en castellano: "Aproximación al estudio de la onomástica de las bodegas y vinos de la D.O. Monterrei (Ourense-Galicia) y de su comarca", en Joan Tort i Donada e Montserrat Montagut i Montagut (eds.): Els noms en la vida quotidiana = Names in Daily Life: Actes del XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciències Onomàstiques: Annex Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística, 2014, pp. 571-581 (enlace al texto completo).

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:22