Sprachliches und sprachwissenschaftliches Material zur Untersuchung an der Grenze zwischen Galicien und Portugal

Autores

Typology: 
Proceedings
Volume title: 
Sprachdokumentation und Korpuslinguistik - Forschungsstand und Anwendung: Akten des 8. Deutschen Lusitanistentag
Volume editors: 
Endruschat, Annette; Ferreira, Vera
Locality: 
München
Publisher: 
Martin Meidenbauer
Year: 
2011
Pages: 
189-220
ISBN: 
9783899752403
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Preséntanse diferentes recursos existentes para facer un estudo lingüístico contrastivo das dúas bandas da fronteira entre Galicia e Portugal, descríbense varios traballos deste tipo e identifícanse posibles liñas de investigación para desenvolver nos próximos anos. A primeira sección traza un panorama histórico da configuración da fronteira política entre Galicia e Portugal. Na segunda examínanse catro recursos bibliográficos diferentes entre si en canto ao ámbito cuberto, metodoloxía e formato: 1) A 'Bibliografia Dialectal Galego-Portuguesa', publicada polo Centro de Linguística das Universidades de Lisboa (1976, vid.); 2) 'Língua e história na fronteira norte-sul: Bibliografia = Lengua e historia en la frontera norte-sur: Bibliografía', coordinada por Manuela Barros Ferreira e publicada polo Campo Arqueológico de Mértola (2007-, vid., <http://comum.rcaap.pt/handle/123456789/4650>); 3) A 'BILEGA: Bibliografia Informatizada da Lingua Galega', dirixida por Francisco García Gondar no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (1998-, vid., <http://www.cirp.es/bdo/bil/>); 4) A 'Bibliografia de Linguística Portuguesa' (<http://clunl.fcsh.unl.pt/bilp/>), un proxecto desenvolvido polo grupo Gramática e Texto da Universidade Nova de Lisboa, en rede desde o ano 2007. O terceiro apartado avalía o proveito que se pode tirar dos datos de tres atlas de grande extensión ['Atlas Lingüístico de la Península Ibérica' (1962, vid.), 'Atlas Lingüístico Galego' (1990-, vid.), 'Atlas Linguístico-Etnográfico de Portugal e da Galiza'] e un de pequeno dominio ['Die Isoglossenstaffelung in der galicisch - portugiesisch - spanischen Kontaktzone und im Lombada - Aliste - Grenzgebiet' (1995, vid.)]. Faise unha breve descrición de cada un e das características dos seus materiais e ofrécense unhas suxestións para a análise comparativa dos mesmos. O cuarto apartado está dedicado a outras enquisas dialectais de amplo dominio, como o 'Inquérito Linguístico Boléo' ou as enquisas dialectais realizadas polos estudantes de Constantino García dende finais da década de 1960 e durante a década seguinte, conservadas no Instituto da Lingua Galega. A quinta sección examina a utilidade das monografías dialectais (especialmente memorias de licenciatura) e presenta brevemente o proxecto de 'Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués'. No sexto apartado analízase a presenza de material dialectal na lexicografía e ofrécense diferentes observacións para a súa análise; coméntanse especificamente varias obras incluídas no 'Diccionario de diccionarios' (2000-, vid.) e no 'TILG: Tesouro Informatizado da Lingua Galega' (2003-, vid., <http://ilg.usc.es/TILG/>), recursos coordinados por Antón Santamarina. A sétima sección describe brevemente sete traballos efectuados nos últimos dez anos con material da lingua falada e perspectiva transfronteiriza e que cobren diferentes ámbitos (prosodia, morfoloxía, sintaxe, léxico, etc.); préstase especial atención a un novo proxecto, 'Cartografía Lingüística de Galicia e Portugal', que pretende realizar unha selección de mapas comentados onde se representen conxuntamente datos galegos e portugueses dunha serie de fenómenos representativos. O traballo pecha cunha conclusión que destaca a riqueza de fontes existentes e a variedade de liñas de traballo que emerxeron nos últimos anos nos estudos transfronteirizos [A.]

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:27