O interesse do material do I.L.B. para o estudo dos falares da fronteira galego-portuguesa

Autores

Tipologia: 
Atas de congresso
Título do volume: 
Tradición, actualidade e futuro do galego: Actas do Coloquio de Tréveris (Tréveris, 1980)
Editores de volume: 
Kremer, Dieter; Lorenzo, Ramón
Localidade: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Xunta de Galicia, Consellería de Cultura
Ano: 
1982
Páginas: 
131-151
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

O autor proporciona unha abundantísima bibliografía sobre traballos realizados en Portugal que afectan directa ou indirectamente ao galego e sobre a atención alí prestada a través de recensións ou notas aos estudos sobre a lingua galega. Na segunda parte, ofrece un exemplo de como o material do Inquérito Linguístico Boléo pode ser útil para a investigación sobre o léxico galego. Concretamente, comenta diversas designacións recollidas nos actuais distritos de Braga, Viana de Castelo e Vila Real que tamén están presentes en Galicia, segundo as informacións obtidas de dicionarios galegos e do Léxico de la comarca compostelana de Constantino García. A parte central do estudo está consagrada ás denominacións dos cogomelos (con especial destaque para as formas cogordo e tortulho), que se representan nun mapa, mais tamén se dan informacións sobre a vitalidade do tipo lexical engaço/ingaço/angaço (gal. angazo, anciño), da forma cortinha (gal. cortiña «terreo valado anexo á casa empregado para cultivar») e de manle, voz que tamén existe en galego como sinónimo de mallo [X.A.P.].

Recensão: 

Bal, Willy: "Quelques travaux récents concernant le domaine galaïco-portugais", Cahiers de l'Institut de Linguistique, 11/1-2, 1985, pp. 83-84.

Língua: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:26