El multilingüismo en Sanabria (Zamora). Problemas dialectológicos y sociolingüísticos del gallego exterior

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
Interlingüística
Año: 
1997
Número: 
7
Páginas: 
253-258
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Traballo centrado na zona occidental de Zamora, coñecida como "Alta Sanabria" ou "Sanabria gallega", punto no que conflúen galego exterior, leonés e portugués de Trás-os-Montes. Debido a esta situación, prodúcense unha serie de fenómenos propios de zonas multilingües. O autor céntrase en dous aspectos: as actitudes lingüísticas e a competencia dos falantes de linguas minoritarias nun contexto maioritariamente monolingüe. En canto ao primeiro aspecto, indícase que o galego nesta zona se mantén como "código completo y como norma de uso aceptada en toda su extensión y en todos los grupos generacionales" (p. 255). En canto á competencia comunicativa, destaca os problemas que teñen as últimas xeracións para usar unha lingua que non se adapta aos cambios interxeracionais. | Índice: 1. Introducción | 2. Actitudes respecto a la identidad etnolingüística en el área zamorana del 'gallego exterior' | 3. Competencia comunicativa en la comunidad de habla gallega en Sanabria

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:24