Algunhas consideracións sobre a posición do adxectivo nunha fala galega

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos
Año: 
2011
Número: 
14
Páginas: 
25-31
Sinopsis de contenido: 

[Resumen extraído de la fuente original]

Este estudo, feito a partir dunha fala galega, presenta algunhas xeneralidades sobre a colocación na frase nominal das subclases de adxectivos. Conclúese que a anteposición do adxectivo en galego é un recurso que o falante ten para realizar un xuízo valorativo ou para destacar expresivamente un adxectivo. Palabras chave: Galego, adxectivo, sintaxe do adxectivo, orde de palabras.

Este estudio, realizado a partir de un habla gallega, presenta algunas generalidades sobre la colocación en la frase nominal de las subclases de adjetivos. Se concluye que la anteposición del adjetivo en gallego es un recurso que el hablante tiene para realizar un juicio valorativo o para destacar expresivamente un adjetivo. Palabras clave: Gallego, adjetivo, sintaxis del adjetivo, orden de palabras.

Lengua: 
Área geográfica: 
Palabras clave: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23