Nombrar y percibir el agua. Hidrónimos en la documentación de Celanova (842-974)

Autores

Typology: 
Proceedings
Volume title: 
Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas (Santiago de Compostela, 20-25 de setembro de 1999)
Volume editors: 
Boullón Agrelo, Ana Isabel
Locality: 
[A Coruña]
Publisher: 
Fundación «Pedro Barrié de la Maza»
Year: 
2002
Pages: 
1541-1552
Publication: 

CD-ROM

Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estudo da hidronimia rexistrada nos documentos do mosteiro de Celanova datados entre os anos 842 e 974. En primeiro lugar, analízase a percepción da auga na Idade Media por medio dos termos AQUA, FLUMEN, FLUVIUM, RIO, RIUO, RIUUS, RIVULUM, RIPA, ARROGIO, PISCARIAS, FONTES, FONTANO e outros documentados con menor frecuencia (LITUS, PRESA, MOLINOS, PALUDIBUS / PALUDES, AQUEDUCTIBIS / DUCTIBUS / EDUCTIBUS / ADUCTIBUS / DUCTILES). A seguir, ofrécese unha clasificación das formas hidronímicas estudadas, segundo a orixe: 1) preindoeuropeas ou indoeuropeas (por ex., Arnego, Barbantes, Dorna, Eume, Támega); 2) prerromanas (por ex., Miño, Grove < OGROVA); 3) xermánicas; 4) latino-romances (por ex., Ambas Mestas, Limia, Sil). Para rematar, faise unha breve descrición do significado dos hidrónimos, agrupándoos en seis campos semánticos: 1) auga; 2) nacemento do río; 3) agricultura; 4) calidade ou temperatura; 5) compoñentes da auga; 6) antropónimos. O traballo complétase coa nómina de hidrónimos estudados (p. 1550-1551), con indicación da data na que se rexistra cada forma.

Language: 
Geographic area: 
Keywords: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:26